projekt2

Idź do spisu treści

Menu główne:

Branże przyszłości-gwarancją rozwoju i sukcesu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opis projektu

Realizatorem projektu „ Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu” jest Zespół  Szkół  Nr  3  im.  Legionistów  Miasta  Pabianic.  Projekt  zgodny  jest  z Programem Rozwoju Zespołu Szkół Nr 3
na lata 2012-2016 i odpowiada na zdiagnozowane  problemy i potrzeby kształcenia zawodowego w technikum (m.in. w zakresie organizacji praktyk zawodowych i poprawę wyników egzaminów zawodowych).
Cele projektu.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole, ukierunkowanego  na
potrzeby lokalnego rynku pracy, poprzez modernizację bazy dydaktycznej,  organizację  zajęć  
dodatkowych  we  współpracy  z  przedsiębiorcami oraz zwiększenie o 40% kompetencji kluczowych i zawodowych 190 uczniów w terminie do 30.06.2015 r.

Cele szczegółowe projektu.


1. Zwiększenie o 40% kompetencji kluczowych matematycznych, naukowo- technicznych u 90 uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć z matematyki, chemii i geografii, w terminie do 30.06.2015 r.
2.  Podniesienie o 40% kompetencji porozumiewania się w języku angielskim 120 uczniów, poprzez organizację dodatkowych zajęć z jęz. angielskiego, w terminie do 30.06.2015 r.
3.  Wzrost o 40% kompetencji zawodowych z zakresu hotelarstwa i logistyki 78 uczniów, poprzez organizację dodatkowych zajęć i praktyk we współpracy z przedsiębiorcami  oraz  modernizację   bazy dydaktycznej,   w  terminie   do
30.06.2015 r.
4. Zwiększenie o 40% umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i edukacyjnej 40 uczniów, poprzez organizację zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego, w terminie do 30.06.2015 r.

Grupa docelowa.


Grupę  docelową  stanowią  uczennice  i  uczniowie  technikum.  W  okresie  2  lat realizacji, program obejmie swoim oddziaływaniem 190 uczniów. Założono, że jeden uczestnik weźmie średnio udział w 2-3 zadaniach.

Rekrutacja odbędzie (2 razy) się na terenie szkoły: październik-listopad 2013 r. orazwrzesień 2014 r.

Kryterium  doboru  do  programu  stanowić  będą  wyniki  nauczania,  frekwencja  nalekcjach, rekomendacje pedagoga szkolnego i nauczycieli.
- do    zajęć    matematyczno-    przyrodniczych    i    jęz.    angielskiego, pierwszeństwo będą mieli uczniowie z niskimi ocenami (dopuszczające lub poniżej);
- do zajęć zawodowych (w tym kursów, praktyk) – uczniowie z oceną co najmniej  dostateczną  z  przedmiotów  zawodowych  i  wysoką frekwencją;
- do    zajęć    proekologicznych,    uczniowie    z    dobrymi    wynikami zainteresowani rozwojem swoich kompetencji;
- do zajęć z doradztwa pierwszeństwo będą mieli uczniowie z problemami, ze SPE, na podstawie rekomendacji pedagoga szkolnego. W sytuacji większej liczby chętnych, utworzona zostanie lista rezerwowa.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego