Podsumowanie projektu


Sprawozdanie z konferencji podsumowującej projekt "Teoria, praktyka, praca-przygotowanie do zawodu"

Zdjęcia z konferencji podsumowującej projekt

Prezentacja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt

W związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt „ Teoria, praktyka, praca-przygotowanie do zawodu” jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego w ramach POKL, priorytet IX, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuję:
 1. Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. o godz.11, w siedzibie szkoły.
 2. Na konferencję serdecznie zapraszamy:
  - przedstawicieli pracodawców u których młodzież odbywała praktyki zawodowe w ramach kursu zawodowego „ Hotel szyty na miarę” , Hotel Campanile,
  - realizatorów kursów zawodowych „” Profesjonalny sekretariat” – panią Izabelę Bedyniak-Siewierską, „ Operatorów wózków widłowych” – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sieradzu, „ Wizaż i makijaż serwisowy dla fryzjerów” – panią Agnieszkę Jakubek wraz z uczestnikami.
 3. Realizatorów zajęć wyrównawczych i rozszerzających zainteresowania i kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze.
 4. Realizatorów zajęć z ICT.
 5. Realizatorów zajęć kształcenia systemem modułowym „ Księgowość w malej firmie”, „ Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie” „ Hotel szyty na miarę”.
 6. Realizatorów zajęć z doradztwa zawodowego.
Czterdziestu pięciu uczestników kursów zawodowych „ Księgowość w malej firmie”, „ Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie” „ Hotel szyty na miarę” opracowuje projekty związane z danym zawodem, w formie prezentacji multimedialnych. Trzydzieści opracowanych projektów poddanych zostanie ocenie merytorycznej.

Powołuje się komisję do oceny merytorycznej projektów w składzie:
Przewodnicząca : Beata Miłkowska – Andrzejczak
Członkowie:
- Janina Olejnik
- Agnieszka Kulpińska-Górska
- Małgorzata Żuk
- Joanna Żuber
Trzy najlepsze projekty w formie prezentacji multimedialnej, z poszczególnych kursów zawodowych zaprezentowane zostaną na konferencji podsumowującej, a ich autorzy otrzymają wyróżnienia i upominki. Wszystkim uczestnikom projektu „ Teoria, praktyka, praca-przygotowanie do zawodu” wręczone zostaną certyfikaty potwierdzające nabycie określonych umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych.

Ogłoszenie

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic

jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 9.2 POKL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

"Teoria-praktyka-praca, przygotowanie do zawodu".

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-IV:
 • technikum ekonomicznego
 • technikum logistycznego
 • technikum hotelarskiego
 • technikum usług fryzjerskich
i ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, chemia, fizyka) oraz rozwój ich kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb pracodawców.
W ramach projektu uczniowie dodatkowo ukończą bezpłatnie kursy zawodowe:
 • "Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie" -
 • "Operatorów wózków widłowych"
 • "Wizaż i makijaż serwisowy dla fryzjerów"
 • "Księgowość w małej firmie"
 • "Profesjonalny sekretariat"
 • "Hotel szyty na miarę"
 • "Zajęcia e-lerningowe z ICT"
i zdobędą nowe kwalifikacje potwierdzone międzynarodowym certyfikatem umiejętności komputerowych ECDL.

Uczniowie Technikum Hotelarskie>go dodatkowo odbędą 5 miesięczne praktyki zawodowe w renomowanym hotelu "Campanile" w Łodzi.

Drodzy Gimnazjaliści !

Przed Wami, w czerwcu 2012 roku ostateczny wybór szkoły. Czekamy na Was, z bogatą ofertą edukacyjną i gwarancją dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego .


Realizatorem projektu „ Teoria-praktyka-praca, przygotowanie do zawodu” jest Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic. Projekt stanowi program rozwojowy ZS Nr 3 i jest zgodny z kierunkami rozwoju szkoły zawartymi w Programie Rozwoju Zespołu Szkół Nr 3 na lata 2009-2014.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 30 % do 30 czerwca 2013 r. osiągnięć edukacyjnych i jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy, wśród 220 dz./chł., uczniów technikum w szkole.

Cele szczegółowe

 1. Wyrównanie do 30.06.2013 r. dysproporcji oraz zwiększenie o 30 % osiągnięć w zakresie kompetencji matematyczno- przyrodniczych (z matematyki, fizyki, chemii, biologii) wśród 144 dziewcząt i chłopców, uczniów technikum ekonomicznego, logistycznego, hotelarskiego i usług fryzjerskich.
 2. Nabycie do 30.06.2013 r. kompetencji informatycznych potwierdzonych certyfikatem ECDL przez 18 uczniów technikum.
 3. Zwiększenie w terminie do 30.06.2013 r. jakości oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia zawodowego na kierunkach: logistyka i hotelarstwo, poprzez organizację i ukończenie kursów zawodowych, przez 45 uczniów.
 4. Zwiększenie w terminie do 30.06.2013 r. jakości oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia zawodowego na kierunkach: ekonomicznym, fryzjerskim oraz w zawodzie sekretarka/pracownik biurowy, poprzez organizację i ukończenie kursów zawodowych, przez 55 uczniów.
 5. Zwiększenie o minimum 30 % do 30.06.2013 r. wiedzy i umiejętności planowania ścieżki zawodowej i poruszania się na rynku pracy wśród 36 chł./dz. uczniów ZS Nr 3 w Pabianicach.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią uczniowie technikum z ZS Nr 3 w Pabianicach, z terenu powiatu pabianickiego. W okresie do 30.06.2013 r. wsparciem w ramach projektu zostanie objętych około 220 uczniów (w tym ok. 2/3 dziewcząt). Założono, że ok. 45 % dz./chł. uczestniczyć będzie średnio w 2 zajęciach. Około 35 % ogółu stanowią uczniowie mający problemy z nauką. Programem zostanie objęta również 1 osoba niepełnosprawna. Uzasadnieniem wyboru grupy docelowej jest fakt, że ZS Nr 3 jest jedyną na terenie powiatu pabianickiego placówką kształcącą w pożądanych na rynku pracy zawodach technik logistyk, technik hotelarstwa oraz technik usług fryzjerskich.

Dodatkowo specyfiką grupy docelowej jest znaczna przewaga dziewcząt (2/3), objęcie wsparciem tej grupy pozwoli na zwiększenie szans dziewcząt na rynku pracy i zmniejszenie istniejących nierówności. Szkoła będzie prowadzić rekrutację do projektu dwukrotnie:
- w listopadzie 2011 r. i wrześniu 2012 r. oraz uzupełniająco w styczniu 2012 r. i styczniu 2013 r. Informacja na temat projektu i zasad rekrutacji zostanie jest przekazywana za pomocą plakatów, ulotek, na stronie internetowej oraz podczas bezpośrednich spotkań z uczniami i ich rodzicami.

Kryterium zakwalifikowania do projektu stanowią wyniki w nauce (np. ocena dopuszczająca bądź niższa z obszaru wsparcia, do zajęć wyrównawczych z matematyki, biologii, fizyki i chemii, co najmniej dostateczne oceny do zajęć rozszerzających z matematyki, biologii i chemii oraz przedmiotów( modułów zawodowych), z rekomendacji pedagoga szkolnego lub wychowawcy.

Narzędziami rekrutacyjnym jest formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie. W przypadku dużej ilości chętnych do wzięcia udziału w projekcie przewyższających zaplanowaną liczbę uczniów, zostanie utworzona lista rezerwowa.

W ramach projektu, w celu przełamywania stereotypów oraz wyrównywania szans na rynku pracy w przyszłości, dziewczęta zachęcane będą do zdobywania umiejętności uważanych za typowo męskie, np. logistycznych czy koło fizyczne , a chłopcy do umiejętności typowo kobiecych, np. księgowości . Kwalifikowalność uczniów badana będzie na etapie rekrutacji na podstawie oświadczeń, w przypadku osób niepełnosprawnych załączyć należy orzeczenie o niepełnosprawności.
Barierę uczestnictwa, w związku z dużym udziałem dziewcząt i chłopców z terenów wiejskich (ok.30 %), stanowić mogą trudności z dojazdem. W celu zmniejszenia bariery, grafik zajęć będzie dostosowywany do potrzeb uczniów dojeżdżających.
Strona główna